Історія кафедри

Кафедра  германського, загального і порівняльного мовознавства була заснована у 1875 році та стала однією із передових університетських підрозділів, маючи  значний вплив на розвиток германського, загального і порівняльно-історичного мовознавства та математичної лінгвістики як в Україні, так і за її межами. Основною метою програми кафедри є:

– вільне володіння іноземними мовами та професійне використання однієї з них;

– навчання молодих мовознавців, педагогів, перекладачів кільком іноземним мовам;

– знайомство з передовими методиками та методами опанування і навчання іноземним мовам у системі освіти, формування навиків усіх видів перекладу;

– чітке орієнтування випускників кафедри у системі наукових досліджень, з питань середньої освіти та професійного перекладу;

– вміння випускників на фаховому рівні займатися науковою діяльністю, викладати іноземні мови у системі освіти та зарекомендувати себе у сфері перекладацької діяльності;

– забезпечення  курсів загального мовознавства на денному та заочному відділеннях факультету іноземних мов;

– викладання лекційних курсів з історії мови, лексикології, граматики, теоретичної фонетики, стилістики німецької мови, теорії перекладу, вступу до мовознавства, загального мовознавства, вступу до спеціальної філології, методики викладання мови та літератури у середній школі, опанування  методики викладання мови та літератури у ВНЗ, новітніх технологій вивчання іноземної мови, історії граматики, основи теорії мовної комунікації, сучасної літератури країн, мова яких вивчається, вивчення теоретичної граматики, лінгвокраїнознавства, основ лінгвістики тексту тощо;

– набуття практичних знань з німецької як основної / другої  та однієї із сучасних іноземних мов, практичного курсу перекладу з основної та другої іноземної мови.

Кафедра існувала з часу заснування університету і тут працювали:

1875-1892 – проф. Й. Штробль (німецький готичний епос, романтизм, синтаксис, словотвір),

1892-1918 – проф. О. Зінгерле фон Зуммерсберг (германістика, граматика готської мови, діалектологія, історія німецької мови),

1911-1916 – проф. В. Кош (новітня німецька література, драматургія, практична німецька мова),

1911 – 1918 – проф. Г. Райхель (порівняльна граматика, загальне мовознавство, діалектологія).

У румунські часи (1918-1940) на кафедрі викладали: проф. В. Мораріу (історія німецької літератури), проф. Франц Ланг (німецький народний епос).

З 1954 року кафедра входила до складу факультету романо-германської філології. Завідувачами кафедри були: О.П. Волощук, Р.І. Камелін, Н.Є. Ноллен, В.С. Бабенко, В.С. Любопитнова, Н.С. Бєлашова, І.Л. Турчин. З 1974 по 2012 р. кафедрою завідував проф. В.В. Левицький.

В 1976 році кафедра отримала назву «Кафедра німецької мови і загального мовознавства».

Викладачами кафедри підготовлено до друку та видано низку підручників, методичних посібників, хрестоматій, методичних розробок для студентів зі спеціальності, а саме з аналітичного читання, з теоретичної фонетики, зі вступу до германської філології. Так, Віктор Левицький, Олександр Огуй, Володимир Кушнерик, Світлана Кійко, Юрій Кійко підготували підручники з німецької мови, лексикології, мовознавства, германістики з грифом МОНУ. У видавництвах України опубліковані монографії Віктора Левицького, Світлани Кійко, Юрія Кійка, Олександра Огуя, Ірини Осовської з історії мови, семасіології, загального і порівняльного мовознавства.

Дослідження науковців кафедри реєструються англійською мовою у міжнародному журналі “Language and Language Behavior Abstracts (San Diego, USA)”. Також наукові праці вчених кафедри опубліковані у престижних наукових журналах “Indogermanische Forschungen“, “Historische Sprachforschungen“, “Quantitative linguistics“, “Glottometrics“ (Німеччина), у виданні Клагенфуртського університету (Австрія).

У 2001 році кафедра при реорганізації отримала назву «Кафедра германського, загального і порівняльного мовознавства». При кафедрі в 1983 році було відкрито аспірантуру зі спеціальності 10.02.04 – германські мови під керівництвом проф. Віктора Левицького, що дало можливість підготувати велику кількість молодих науковців. Пізніше при кафедрі було відкрито докторантуру зі спеціальності 10.02.04 – германські мови, де  на даний момент проходять підготовку 2 доценти.

З 2012 р. кафедру очолює д.ф.н., проф. Володимир Кушнерик. Основною науковою проблематикою кафедри є лексична та фонетична семантика, історія і етимологія германських мов, міжрівневі відношення у германських мовах (лексика й морфологія, лексика та синтаксис, лексика і фонетика), функціональна стилістика, когнітологія, прагматика, фразеологія. При кафедрі функціонує фахове наукове видання серії  «Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики» (Науковий вісник Чернівецького національного університету).

На кафедрі підготовлено трьох докторів та понад 60 кандидатів філологічних наук. Станом на вересень 2019 року до викладацького складу кафедри входять: 3 професори, доктори філологічних наук  (В. Кушнерик, С. Кійко, І. Осовська), 1 професор, доктор педагогічних наук за сумісництвом (Б. Лабінська), 1 доцент, доктор філологічних наук (Ю. Кійко), 11 доцентів та 15 кандидатів філологічних наук. Дана статистика свідчить про те, що кафедра володіє належним кадровим потенціалом для проведення як навчально – виховної, так і науково – дослідної роботи.

У період з 2001 по 2010 р.р. кафедра активно співпрацювала з Геттингенським університетом (Німеччина), а також підтримує зв’язки з університетами України (Львів, Київ, Одеса, Донецьк, Івано-Франківськ, Ужгород), Білорусі (Мінськ), Росії (Москва, Санкт-Петербург), Польщі (Гданськ), Румунії (Яси), Чехії (Прага), Німеччини (Бохум, Трір), США (Мініаполіс). У 2017 році укладено двосторонній договір з університетом м.Аугсбург (Німеччина). У 2017 році було проведено методичні семінари для викладачів та вчителів шкіл, що стало передумовою для підписання договору про впровадження сучасних методик викладання німецької мови на факультеті іноземних мов. Крім того, кафедральна бібліотека укомплектована новітньою науковою та навчальною німецькомовною літературою. Постійними співробітниками кафедри лектори DAAD з Німеччини.

Кафедральна бібліотека наповнилася цінними книгами з особистого зібрання професора Д. Керубіма та проф. В. Левицького.

Спеціальність «Німецько-український переклад» відкрито у 2003 році і вона одразу ж здобула прихильність серед абітурієнтів. В короткий термін викладачі кафедри – Антоніна Король, Сергій Кантемір, Галина Сеник та Лариса Олексишина розробили програми до нової спеціальності та адаптували здобуття перекладацьких компетенцій відповідно до сучасних вимог на ринку праці. Вже з самого початку викладачі активно співпрацюють з колегами з  Австрії та Німеччини та обмінюються з ними досвідом. У 2005 р. майстер-клас з перекладу проводив досвідчений перекладач з університету Карла Франца м. Грац Гаральд Фляйшманн. Лектор Австрійської служби обміну (ÖAD) Беньямін Грілль проводив воркшопи для викладачів, практичні заняття з студентами та залучав їх до наукових проектів.

За сприяння німецької служби академічного обміну (DAAD) на кафедрі було проведено серію семінарів та майстер-класів з методики викладання та практики перекладу, у яких брали активну участь викладачі Микола Заполовський, Антоніна Король, Галина Сеник, Андрій Євчук, Людмила Томнюк, Ольга Кравчук, Ірина Копилова, Інна Федірчик, Лариса Олексишина, Анастасія Гуцол.

Переломним моментом для спеціальності став період з 2012 по 2018 роки, коли на кафедрі викладала лекторка DAAD Каті Бруннер, яка запровадила проведення науково-практичних семінарів з метою покращення методики викадання перекладу, а саме з опорою на функціональний підхід у перекладознавстві. У цьому відношенні викладачі стали новаторами в Україні, особливо їх позиція посилилася після проведених у 2015 та 2019 рр.  за фінансової підтримки DAAD семінарів-практикумів з професором університету Гайдельберґ Крістіаною Норд. Каті Бруннер разом з Ларисою Олексишиною стали учасницями міжуніверситетської німецько-української робочої групи з розробки підручника та робочих матеріалів з методики викладання перекладу.

Результати застосування новітніх методів викладання проявили себе на Всеукраїнських олімпіадах з німецько-українського перекладу, де студенти нашої спеціальності (Галина Чуйко, Марко Кулик, Олександра Ванкевич, Марина Литвинюк, Оксана Гергелійник) вже п’ять років поспіль займають призові місця.

Особливо хочеться відзначити проекти, які здійснюються в рамках перекладацької практики студентів. У 2014 році за сприяння Австрійського бюро кооперації лектор Австрійської служби обміну ÖAD Флоріан Рінеш разом з колегами по кафедрі керували проектом, в результаті якого були перекладені та опубліковані українською мовою есеї Альфреда Польґара та Еґона Фріделя. У 2016-2018 роках студенти спеціальності брали участь у проекті «PREPUS» спільно зі студентами університету міста Іннсбрук (Австрія), вивчаючи минуле урбаністичного простору Буковини та  Тіроля. У 2019 році в рамках року Австрійської культури в Україні уряд землі Карінтія профінансував публікацію студентських перекладів оповідань Франца Порубски та Конрада Пекельманна.

Випускники кафедри працювали і надалі працюють на теренах України та за кордоном. Так, Валентина Казимір (Постоловська), к.ф.н., доц., була завідувачем кафедри німецької філології Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка, Марія Іваницька, д.ф.н., проф., завідує кафедрою німецької мови КНУ ім. Т. Шевченка; Руслан Іваницький , к.ф.н., доц.,  очолює відділення Goethe-Institut в Україні. Віктор Дребет, д.ф.н., працює у ТНПУ ім. І.Гнатюка, Тетяна Григорійчук очолює кафедру педагогіки одного з вузів Німеччини.

Comments are closed