Навчально – виховна робота

Весь навчально-виховний процес здійснюється кафедрою відповідно до навчального плану, затвердженого вченою радою факультету. На кафедрі наявні також робочі програми як з дисциплін теоретичного, так і практичного циклу. Зміст підготовки спеціалістів з німецької мови та літератури відпо­ві­дає державним стандартам та кваліфікаційним характеристикам спеціаліста з німецької мови та літератури. Навчально-виховний процес на кафедрі організований за планом роботи та планом засідань кафедри, що складаються на цілий рік і затверджуються на першому засіданні кафедри напередодні навчального року. Для забезпечення навчального процесу викладачами кафедри систематично видаються методичні рекомендації та навчальні посібники. Викладачі кафедри брали участь в українських та міжнародних конференціях. Рівень забезпечення студентів учбовою літературою достатній. Проте викладачі пропонують студентам чимало додаткової літератури. Довідниковою літературою кафедра забезпечена на достатньому рівні. Так, на кафедрі германського, загального і порівняльного мовознавства за допомогою Київської філії Інституту Гете (Німеччина) та Київської філії служби академічного обміну (DAAD)  укомплектовано багату бібліотеку. Кафедра отримує газети та журнали від різних організацій Німеччини та Австрії (напр., “Deutschland”, «DieZeit”).

Comments are closed