Викладачі

 

Кійко Світлана Василівна

Посада: професор, завкафедри

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Наукові інтереси: лексична семантика,

термінологія, лексикографія, історія німецької мови, методика викладання іноземної мови

Курси, що читає: основна іноземна мова, вступ до

германської філології, новітні технології вивчення

іноземних мов, друга іноземна мова, лінгвістичні

теорії та напрями другої іноземної мови, методика

організації позакласної діяльності в учнів ЗНЗ

Публікації за останні роки:

1. Kiyko S. Faux amis als Interferenzquelle im DaF-

Unterricht / Svitlana Kiyko //Hartung, Nicole;

Zimmermann, Kerstin (Hrsg.): Festschrift für Ulrich

Steinmüller zum 75. Geburtstag. – Berlin:

Universitätsverlag der TU, 2017. – S. 151-172.

2. Кійко С.В. Синергетика омонімії як мовного,

мовленнєвого і міжмовного явища [монографія] /

С.В. Кійко. – Чернівці: Родовід, 2016. – 532 с.

3. Кійко С.В. Омонімія в мові і мовленні [монографія] / С.В. Кійко. – Чернівці: Родовід, 2014. – 544 с.

4. Кійко С.В. Німецько-українська міжмовна

омонімія [монографія] / С.В. Кійко. – Чернівці:

Родовід, 2014. – 434 с.

5. Kiyko S. Metalexikographische Überlegungen zum

Wörterbuch der Falschen Freunde / S. Kiyko //

Lexicographica. Internationales Jahrbuch für

Lexikographie. – Berlin / Boston : de Gruyter, 2013. —

Vol. 29. — S. 199—221.

Наукові праці

 

Осовська Ірина Миколаївна

Посада: професор,  декан

Вчений ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Курси, що читає: основи теорій мовних

комунікацій

Наукові праці

 Кійко Юрій Євгенович

Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси: німецька мова, контрастивна

медіалінгвістика, лінгвістика тексту, загальне

мовознавство, структурна, прикладна та

математична лінгвістика, лінгвокраїнознавство

німецькомовних країн

Курси, що читає: основна мова, друга мова, теорія

та історія граматики німецької мови, вступ до

мовознавства, загальне мовознавство, теорія та

історія другої мови, лінгвокраїнознавство, історія

німецької мови, вступ до германської філології,

лексикологія, новітні технології вивчення

іноземних мов, парадигми сучасної філологічної

науки, сучасні методи дослідження мови, ділова

німецька мова

Публікації за останні роки:

1. Кійко Ю.Є. Фрактальне моделювання

інформаційної структури медіатекстів. Чернівці:

Технодрук, 2018. 402 с.

2. Kijko J. / Kudrjawzewa O. Deutsche Grammatik:

Theorie und Praxis. Tscherniwzi: Unidruckerei,

2018. 188 S.

3. Кijko J. Andere Länder – andere Textsorten: Lehrwerk

für Magister. Czernowitz: Unidruckerei, 2016. 228 S.

4. Кійко Ю.Є. Німецько-українські паралелі в

інформаційних медіажанрах: фрактальний підхід.

Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2016. 392 с.

5. Кijko J. Fraktalität in deutschen und ukrainischen

informationsbetonten Textsorten. Germanica

Wratislaviensia Acta Universitatis Wratislaviensis.

No. 3715. Wroclaw, 2016. S. 235–244.

Наукові праці

 Агапій Анжела Петрівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси: лексична семантика, методика

викладання іноземної мови

Курси, що читає: вступ до мовознавства, друга

іноземна мова, теорія та історія другої іноземної мови

Публікації за останні роки:

1. Агапій А. П., Лукащук М. Дієслова мовлення в

англійській та німецькій мовах / Актуальні

проблеми романо – германської філології та

прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол.

В.І.Кушнерик та ін. – Чернівці : Видавничий дім

«Родовід», 2017 – № 1 (14). – С. 27 – 35.

2. Лех О. С., Агапій А. П. Концептуальне поле «REDE»

як об’єкт лінгвістичного дослідження / О. С. Лех,

А. П. Агапій// Актуальні проблеми романо –

германської філології та прикладної лінгвістики:

науковий журнал / редкол. В.І. Кушнерик та ін. –

Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2017 –

№5(14). – С. 22 – 34.

3. Агапій А.П. Зіставний аналіз німецьких і

українських дієслів мовлення / А.П. Агапій //

Актуальні проблеми романо – германської

філології та прикладної лінгвістики: науковий

журнал / редкол. В.І.Кушнерик та ін. – Чернівці :

Видавничий дім «Родовід», 2016 – №1-2. – С.3-7.

4. Агапій А.П. Компонентний аналіз дієслів

мовлення в сучасній німецькій мові / Актуальні

проблеми романо-германської філології та

прикладної лінгвістики: науковий журнал. –

Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2014. –

№ 2. – с. 3 – 13.

5. Агапій А.П. Системні семантичні відношення в

лексико-семантичній групі дієслів мовлення

сучасної німецької мови / Науковий вісник

Чернівецького університету: зб. наук. праць. –

Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2014. –

Вип. 708 – 709: Германська філологія. – с. 6 – 9.

Наукові праці

 

Задорожна Ірина Петрівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси: стилістика, фразеологія

Курси, що читає: основна мова, друга мова,

стилістика

Публікації за останні роки:

1. Задорожна І.П. Конотативний аспект семантики

німецькомовних фразеологічних одиниць з

компонентами- іменниками «Glück» і « Unglück».

Кременецькі компаративні студії/ І. П. Задорожна //

Кременецькі компаративні студії: [науковий

часопис / ред.: Чик Д.Ч., Пасічник О.В.].-2018.-

Вип.8-С.440-450.

2. Задорожна І.П. Лексичні, морфологічні,

синтаксичні та евфонічні засоби творення

конотації німецькомовних фразеологічних

одиниць з іменниками-компонентами «Wahrheit» і

«Lüge». / І. П. Задорожна // Кременецькі

компаративні студії: [ науковий часопис / ред.:

Чик Д.Ч., Пасічник О.В.].-2016.-Вип.4.Т.2-С.188-196.

3. Задорожна І.П. Засоби творення конотативного

значення німецькомовних фразеологічних одиниць

із компонентами-іменниками “Liebe” і “Haß”/

І П. Задорожна // Наукові записки Вінницького

державного педагогічного університету імені

Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія

(мовознавство): збірник наукових праць /

[гол. ред. Н.Л. Іваницька]. – Вінниця: ТОВ «Фірма

«Планер», 2013. – Вип. 18. – с. 121 – 127.

4. Задорожна І.П. Конотативні характеристики

прикметників лексико-семантичного підкласу

«Оцінка» (на матеріалі німецької мови) // Вісник

Луганського нац. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. Філологічні

науки. Част. 1. Серпень 2011. №16 (227). – С. 167-172.

5. Zadorožna I.,  Levickij V. Die Stärkemessung des

Zusammenhangs zwischen den Komponenten der

Phra­seologismen / I. Zadorožna // Grzybek P. Köhler R.

(eds)“ // Exact Methods in the Study of Language and

Text. – Berlin: de Gruyter, 2007 – S. 397-404.

Наукові праці

 

 

Кушнерик

Володимир 

Іванович

 

Посада: професор

Вчений ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Курси, що читає: друга іноземна мова, методика викладання фахових дисциплін у вищій школі, сучасні методи наукових досліджень, соціокультурна компетентність вчителя іноземної мови в ЗЗСО 

Наукові праці

 

Король Антоніна Анатоліївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси: лінгвістична прагматика,

когнітивна лінгвістика, дискурсологія,

перекладознавство

Курси, що читає: основна мова, переклад з другої

мови, лексикологія/порівняльна лексикологія,

теорія перекладу, лінгвістичні теорії та напрями

другої іноземної мови

Публікації за останні роки:

1. Король А.А. Висловлення-звинувачення та

комунікативний принцип ввічливості (на матеріалі

німецькомовного художнього дискурсу) // Modern

philological research: a combination of innovative and

traditional approaches: Conference Proceedings (April

27-28). – Tbilisi : Baltija Publishing. – 2018. – C. 156–159.

2. Король А.А. Прагматичні та лінгвокультурні

особливості висловлення-звинувачення у

німецькомовній картині світу // Науковий вісник

міжнародного гуманітарного університету: Зб. наук. пр. – Вип. 32 (2): Філологія. – Одеса : МГУ, 2018. – С. 209-212. http://vestnik- philology.mgu.od.ua/archive/v32/part_2/58.pdf

3. Король А.А. Проблеми сприйняття імпліцитної

інформації (на матеріалі німецьких висловлень-

звинувачень // Актуальні проблеми романо-

германської філології та прикладної лінгвістики :

науковий журнал / редкол. В. І. Кушнерик та ін. –

Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. –

Вип. 2(15). – C. 10–14.

4. Lexikologie der deutschen Sprache: Lehrbuch =

Лексикологія німецької мови: Навчальний посібник для студ. ф-ту іноземних мов / А.А. Король. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2017. – 112 с.

5. Übersetzungstheorie: Praktikum / навчально-

методичний посібник для студ. ф-ту іноземних мов / Укл.: Король А. А. – Чернівці: Чернівецький

національний університет, 2015. – 70 с.

Наукові праці

Кудрявцева Олена Діонізівна

Посада: доцент

Вчений ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Курси, що читає: основна мова, друга мова, вступ до спеціальності, теорія та історія другої іноземної мови

Наукові праці

 

Лех Ольга Степанівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси: Дослідження системної

організації лексики; польовий підхід вивчення

прикметникової лексики; дослідження

концептуального простору

Курси, що читає: основна мова,друга мова,

педагогічна практика

Публікації за останні роки:

1. Ольга Лех, Анжела Агапій Концептуальне поле

„REDE“ як об’єкт лінгвістичного дослідження:

Актуальні проблеми романо-германської філології

та прикладної лінгвістики: науковий журнал /

редкол. В.І.Кушнерик та ін. – №5(14): Чернівці:

Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. – с.22-34.

2. Лех О.С., Агапій А.П. Deutsch als zweite

Fremdsprache (Übersetzungen, Teste, landeskundliche

Aufgaben) – Чернівці: Копі-центр, 2016. – 160 с.

3. Аналіз тексту / уклад: Лех О.С., Агапій А. П. –

Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – 68 с.

4. Лексична сполучуваність параметричних

прикметників сучасної німецької мови / Науковий

вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Видавничий дім „РОДОВІД”, 2014. – Вип. 708 – 709: Германська філологія. – С. 99 – 102.

5. Deutsch als zweite Fremdsprache: посібник для

студентів старших курсів / укл.: О.С.Лех, А.П.Агапій.

– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 224с.

Наукові праці

Найдеш Ольга Василівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Наукові інтереси: фоносемантика, звукосимволізм

Курси, що читає: німецька мова, друга іноземна мова, граматика німецької мови, теорфонетика, лінгвокраїнознавство (основна мова, друга мова)

Публікації за останні роки:

  1. Найдеш О.В. Фоносемантичний аналіз прозових текстів /Найдеш О.В. // Одеський лінгвістичний вісник: наук.-практ. журнал. – Вип. 9. – Том 1: Германські мови. – Одеса: Видавн. дім «Гельветика», 2017. – С. 171–175. (Журнал включено до міжнародної науковометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща))
  2. Найдеш О.В. Фоносемантичні особливості прикметників кольоропозначення в німецькій мов. Матеріали науково-практичної конференції”Україна-Німеччина :Горизонти освіти і культури ”(Київ 23-24 листопада 2017 р.). – К.: НУБІПУ Гуманітарно-падагогічний факультет,2018. –  С. 190-192.
  3. Найдеш О.В. Символізм та звукосимволізм у поетичних текстах Пауля Целана / Науковий вісник Чернівецького університету:  збірник наукових праць. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2015. – Вип. 740-741: Германська філологія. – с.250 – 254.   
  4. Найдеш О.В. Звукосимволізм і фоностилістичні характеристики ліричних текстів/ Найдеш О.В. // Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів: матеріали міжнародної науково-практ. конф., 11–12 листопада 2016 р. – Львів: ГО Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2016. – С. 128–130.
  5. Найдеш О. В., Забарило О. Звукосимволічні особливості поетичних текстів (на матеріалі німецької поезії ХХ століття) / О. В. Найдеш, О. Забарило //Актуальні проблеми романо – германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В.І.Кушнерик та ін. – Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2017 – №5(14). – С. 73 – 86.

Наукові праці

Олексишина Лариса Георгівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси: перекладознавство, стилістика, методика викладання перекладу

Курси, що читає: основна мова, переклад

конференцій, переклад текстів різних дискурсних

стилів, синхронний переклад, усний переклад

Публікації за останні роки:

1. Переклад художнього твору: Рорер, Йозеф.

Нотатки під час подорожі від турецького кордону

через Буковину, вздовж Східної та Західної

Галичини, Сілезії та Моравії до Відня. Пер. з нім.

Лариси Олексишиної. – Чернівці: Книги – ХХІ,

2018. – 256 с.

2. Олексишина Л. Труднощі та проблеми перекладу

історичних першоджерел// Актуальні проблеми

романо-германської філології та прикладної

лінгвістики: наук. журнал. – Чернівці: Видавничий

дім «Родовід», 2017. – Вип.15, Ч.2. – 252с., С.234-236.

3. Oleksyschyna LSoziokulturelle Besonderheiten der 

Essays von Egon Friedell und Alfred Polgar» // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Т.4: Матеріали Міжнародного форуму «IV Дні Австрії у Дрогобичі». – Дрогобич – Іннсбрук: Посвіт, 2016. – 436с., С. 214-219.

4. Навчально-методичний комплекс DU 3. / Бориско Наталія, Брунер Каті, Каспар-Хене Хільтрауд, Гікова Галина, Олексишина Лариса. – Вінниця: «Нова книга», 2013. – 200 с. (з грифом)

5. Навчально-методичний комплекс DU 2. / Бориско Наталія, Брунер Каті, Каспар-Хене Хільтрауд, Гікова Галина, Олексишина Лариса. – Вінниця: «Нова книга», 2011. – 344 с. (з грифом)

 Наукові праці

 Шкварчук Світлана Степанівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси: лінгвокультурологія, фразеологія, ептоніміка,
буковинознавство

Курси, що читає: основна мова, друга мова, узуальна граматика, практична фонетика

Публікації за останні роки:

1. Шкварчук С.С. Лінгвокультурологічний

феномен «GOETHE-ZITAT» у діахронічному вимірі / Наукові записки Національного університету
“Острозька академія” Серія “Філологія” Вип.72 (3). Острог. 2018 р.

2. Шкварчук С.С., Демчук О.В. Крилатий вислів «Der

Tod ist ein Meister aus Deutschland» як прецедентний феномен німецькомовної лінгвокультури // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : наук. журнал. – Чернівці : Видавничий дім “РОДОВІД”, 2017. – Вип. 1(14) – С. 140 – 144.

3. “Мандрівка німецькими містами та традиціями”: завдання до лінгвокраєнознавчих відеоматеріалів = “Eine Entdeckungsreise durch die
deutschen Städte und Traditionen” : Aufgaben zu  den landeskundlichen Videomaterialien : навч. посібник / уклад. : С. Шкварчук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 104 с.

4. Шкварчук С.С., Демчук О.В. Целанівське «чорне молоко світанку»: від авторської метафори до прецедентного вислову // Актуальні проблеми
романо-германської філології та прикладної лінгвістики : наук. журнал. – Чернівці : Видавничий дім “РОДОВІД”, 2015. – С. 38 – 46.

5. Німецька фразеологія у мові, мовленні та мовній діяльності: системно-квантитативні аспекти / О.Д. Огуй, А.І. Гоян, Н.П. Тимощук, Р.В. Угринюк, С.С. Шкварчук. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД»,
2014. – 352 с.

Наукові праці

Заполовський Микола Володимирович Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Наукові інтереси: перекладознавство

Курси, що читає: основна мова, друга мова, переклад з другої мови, практика перекладу з другої мови, історія перекладу, методика навчання іноземних мов і перекладу, перекладацька практика

Публікації за останні роки:

1.Заполовський М.В., Лучик А.Р. Синтактико-стилістичні особливості перекладу роману Г. Гессе «Гра в бісер» // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 27-28 березня 2020 року. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2020. – с. 86-88.

2.Луник С.В., Заполовський М.В. Лексичні, синтаксичні та стилістичні характеристики перекладу роману Т. Манна «Будденброки» // Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (December 6-8, 2019). Peal Press Ltd., Manchester, Great Britain, 2019. – p. 142-150.

3. Zapolovskyi M. Basic Features of the Phonematic System in the Prehistory of the German / Mykola Zapoloskyi // American Journal of Philology, Vol. 139, № 4 (2). – David H. J. Larmour (ed.). – The Johns Hopkins University Press, 2018. – pp. 887-894. –  www.academia.edu/37409897.

4. Заполовський М. В. Fachtranslation : Theorie und Praxis : навч.-метод. посіб. / укл. М. В. Заполовський. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 60 с.

5. Zapolovskyi M. Besonderheiten der deutsch-ukrainischen Übersetzung von Kulturemen in F. Grillparzers Werken / M. Zapolovskyi // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : наук. журнал / редкол. : В. І. Кушнерик та ін. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД»Книги-ХХІ, 2016. – № 4. – С. 103-111.

Наукові праці

Шорр Юліан

 

Посада: асистент, лектор DAAD

Курси, що читає: основна мова

Наукові інтереси: історія Буковини, співіснування та співпраця різних національностей, конфесій та культур в історичному розвитку та на сучасному етапі, діяльність буковинського Ландтагу (1861-1918 рр.)

 

Сеник Галина Іванівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Наукові інтереси: ареальна лінгвістика, мовні контакти, білінгвізм, мультилінгвізм на Буковині, лексичні запозичення, інтерферентні впливи мов, Bukowiner Deutsch

Курси, що читає: основна мова, друга мова, аспектний переклад, граматика

Публікації за останні роки:

1. Сеник Г.І. Виникнення синонімічних пар в українській мові Буковини внаслідок інтерференції / Г.І. Сеник // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал, випуск №2(15). – Чернівці: 2017. С. 151 – 155.

2. Сеник Г.І. Інтеграція німецької лексики в українську мову Буковини на лексико-семантичному рівні / Г.І. Сеник // Україна-Німеччина: Горизонти освіти і культури: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції до 120-річчя національного університету біоресурсів і природокористування України (Київ, 23-24 листопада 2017р.). Київ: 2017. С. 193 – 195.

3. Сеник Г.І. Результати українсько-німецьких мовних контактів у буковинському мовному ареалі та на територіях переселення буковинських німців / Г.І. Сеник // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал, випуск №1-2(11-12), (частина 2). – Чернівці: 2016. С. 238 – 242.

4. H. Senyk. Sprachkontakte und Bukowiner Deutsch. Kontaktspuren heute / H. Senyk // Die Ukraine und der deutschsprachige Raum. Herausgegeben von Oleksandr Oguy unter Mitwirkung von Zeliko Uvanovic. Band I. Shaker Verlag Aachen, 2014. S. 163-176.

Наукові праці

 

Коломийська Іванна Андріївна

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Наукові інтереси: фразеологія, гендерна лінгвістика

Курси, що читає: друга іноземна мова

Публікації за останні роки:

1. Коломийська І. А. Особливості вживання фразеологічних одиниць у різногендерному мовленні (на матеріалі німецьких газетних статей щоденного видання  «Süddeutsche Zeitung» / І. А. Коломийська // Одеський лінгвістичний вісник : науковий журнал. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Вип. 9. – Т. 1. – С. 108–111.

2. Коломийська І. А. Особливості вживання фразеологічних одиниць у різногендерному мовленні (на матеріалі німецькомовних газетних статей щотижневого видання «Die Zeit») / І. А. Коломийська // Кременецькі компаративні студії : науковий часопис / [ред. Чик Д. Ч., Пасічник О. В.]. – 2016. – Вип. VI. – Т. 2. – С. 197–204.

3. Коломийська І. А. Особливості вживання фразеологічних одиниць у маскулінному мовленні (на матеріалі німецькомовних газетних статей щотижневого видання «Die Zeit» / І. А. Коломийська // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол. В. І. Кушнерик та ін. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – Вип. 11–12. – Ч. 1. – С. 306–309.

4. Коломыйская И. А. Особенности использования фразеологических единиц в маскулинной и феминной речи (на материале немецких одногендерных газетных статей ежедневного издания «Süddeutsche Zeitung») / И. А. Коломыйская // Альманах современной науки и образования : рецензируемый научно-теоретический и прикладной журнал широкого профиля. – № 9 (111). – Тамбов : ГРАМОТА, 2016. – С. 41-44.

5. Kolomyjska I. Genderbezogne Besondrheiten im Gebrauch von Phraseologismen in deutschsprachigen Zeitungsartikeln / Iwanna Kolomyjska // «Німецька мова в Україні: традиції та перспективи розвитку» : збірник тез ХХІІІ конференції Асоціації українських германістів (4–6 жовтня 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 81–85.

Наукові праці

 

Копилова Ірина Михайлівна

Посада: старший лаборант, асистент

Курси, що читає: друга мова

 

 

Томнюк Людмила Миколаївна

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Наукові інтереси: когнітивна і комунікативна лінгвістика, дискурс-аналіз, юрислінгвістика, лінгвопсихологія, методика викладання перекладу як спеціальності

Курси, що читає:

Письмовий переклад з основної іноземної мови (німецька) (4 курс)

Переклад з другої іноземної мови (4 курс)

Переклад з другої іноземної мови (5-6 курс, заочна форма навчання)

Друга іноземна мова (німецька) (5-6 курс, заочна форма навчання)

Публікації за останні роки:

1. Osovska, Iryna & Tomniuk Liudmyla. (2019). Modern German Prison Discourse: Mental Resource. Skase Journal of Theoretical Linguistics, vol. 16, no. 2, pp. 61–

2. Osovska, I. & Tomniuk, L. (2019). Cognitive mapping of the contemporary German matrimonial confrontational discourse. In Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Trnava: University of SS Cyril and Methodius in Trnava, 2019, IV (2), December 2019, p. 168-215. ISSN 2453-8035

3. Томнюк Л. М. Татуювання як невербальний прояв мовної особистості в’язня у сучасному німецькому розмовному злочинному дискурсі / Л. М. Томнюк // International Academy Journal Web of Scholar / Warsaw : RS Global Sp. z O.O. Issue № 2 (20), 2018. – С. 61–65. – ISSN 2518-167X.

4. Томнюк Л. М. Номінативне поле концепту GEFÄNGNIS як сукупність мовних засобів його вербалізації / Л. М. Томнюк // Одеський лінгвістичний вісник : зб. наук. пр. / Нац. ун-т „Одес. юрид. акад.”. – Одеса : Фенікс, 2017. – № 9 (1). – С. 240–244. – ISSN 2312-3192.

5. Томнюк Л. М. Метафоричний моделі «GEFÄNGNIS ist GESELLSCHAFT» та «GEFÄNGNIS ist EINHEIT» як засоби вербалізації концепту GEFÄNGNIS у сучасному німецькому художньому та публіцистичному дискурсах / Л. М. Томнюк // International research and practice conference “Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine” : Conference Proceedings, April 28–29, 2017. Lublin. P. 125-128.

 

 

Кравчук Ольга Василівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: 

Наукові інтереси: перекладознавство, література німецькомовних країн, німецькомовна література Буковини.

Курси, що читає: друга мова, аспектний переклад, новітні літературознавчі студії

Публікації за останні роки:

1. Кравчук О. Образ-концепт зірки в ліриці Рози Ауслендер. Молодий вчений: Науковий журнал. Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2017. № 4 (44). С. 150-154.

2. Кравчук О. «Чекаю на мого воскреслого лицаря» – інтерпретація образу Дон Кіхота у ліриці Рози Ауслендер. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник наукових праць: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. Вип. 45. С. 124-129.

3. Кравчук О. Трансформація старозавітних жіночих образів у ліриці Рози Ауслендер. Питання літературознавства: науковий збірник / гол. ред. Червінська О. В. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. Вип. 96. C. 94-106.

4. Kravchuk Olha. Rose Ausländer – În cautarea identitatii pierduti. Glasul Bucovinei. Bucureşti, 2017. Anul. XXIV. Nr. 96. S. 39-45.

5. Кравчук О. Нью-Йорк як урбаністичний простір у творчості Р. Ауслендер. Новітня філологія: науково-методичний журнал / гол. ред. Науменко А. М. Миколаїв: ЧНУ ім. Петра Могили, 2016. №. 51. С. 69-80.

Наукові праці

Мельник Юлія Йосифівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Наукові інтереси: семантика, словотвір

Курси, що читає: вступ до мовознавства, друга мова

Публікації за останні роки: 

1. Німецька мова: навч. посібник для студентів 3-го

курсу / Т. Гостюк, І. Задорожна, Ю. Мельник. –

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 160 с.

2. Semantische Besonderheiten der Komponenten in

Komposita mit dem Modell N + N / Yuliya Matskulyak

// Kelih, E. et. al. (eds.). Issues in Quantitative Linguistics,

Vol. 2. 2011, 148-169.

3. Вступ до мовознавства: Тести: Навчальний

посібник / Ю.Є. Кійко, Ю.Й. Мацкуляк, С.В. Кійко. –

Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. 

(Рекомендовано Міністерством освіти і науки

України). – 160 с.

4. Lewizkij V. Semantische Kombinierbarkeit von

Komponenten in der Struktur der deutschen

Komposita / Viktor Lewizkij, Yuliya Matskulyak //

Glottometrics. – 2009. – № 19. – S. 14–41. 

 

 

Comments are closed